ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะผู้บริหารระดับสูง

05-05-2563

 

 

 2I2 2562 01 18 2 15 02 37(4)

-

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 

 

 

2 2B(2)

3 1(2)

4 A (2)

 2I2 2562 01 18 2 15 02 37(4)

นายมาโนช  สายชูโต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นางวราภรณ์ ชัยฤกษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       

 2I2 2562 01 18 2 15 02 37(4)

1512271867029 2I2 2562 01 18 2 15 47 03 2I2 2562 01 18 2 15 12 47(1)

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านธุรกิจเดินรถ

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายชัยรัตน์  พรประไพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

       

1512271870066

 2I2 2562 01 18 2 15 13 29(1)

20171203 165827

19

นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ

นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักอำนวยการ

นางพัชรินทร์ ดีเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักตรวจสอบภายใน