ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

15-06-2563

 

 1 05 0
 
นายวิทยา ยาม่วง
ประธานกรรมการ

 

1 06 0(1) 1 01 0 1 03 0
 
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รรมการ
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
 
นางวรนุช ภู่อิ่ม
รรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
รรมการ
 
     
1 02 0 1 07 0 1 04 0
 
นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย
รรมการ
 
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
กรรมการ
     
   2I2  2562 01 18 2 15 02 37(4)  
 
-
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ