ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

วิสัยทัศน์

03-12-2562

 

 

 

BBI GIF(3)

 

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสาร ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงท่ัวไทย ก้าวไกลสู่เพื่อนบ้าน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

ศูนย์กลาง  หมายถึง  เป็นศูนย์รวมการขนถ่ายผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ ด้วยรถโดยสารทั่วทุกภาค

ทันสมัย  หมายถึง  มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการ รถโดยสาร สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร พนักงานด้านบริการ เพื่อสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

ได้มาตรฐาน หมายถึง  มีมาตรฐานการให้บริการและมีมาตรฐานความปลอดภัย

         - รถโดยสาร และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

         - พนักงานด้านบริการ ได้มาตรฐานตามที่ บขส. กำหนด

บริการ เป็นที่ยอมรับ หมายถึง  มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของ บขส. เป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับรถร่วมเอกชน (รถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานด้านบริการ)

เชื่อมโยงทั่วไทย ก้าวไกลสู่เพื่อนบ้าน หมายถึง  มีการจัดการเดินรถโดยสารเชื่อมโยงทั่วไทยและ  เชื่อมต่อไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม

มีความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง  มีการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแล กิจการที่ดีและมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากร รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน