ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

พันธกิจ

03-12-2562

 

 

พันธกิจ  (Missions)

1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยการจัดหารถโดยสารที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีความทันสมัย และปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม และเป็นธรรม

2. รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสารตามกฎหมาย คุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน และบุคคลที่สาม ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม

3. พัฒนาการให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา สามารถตรวจสอบ สถานะของพัสดุภัณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย รวมถึงส่งพัสดุภัณฑ์ให้ถึงปลายทางด้วยความเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย

4. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถให้เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

5. พัฒนาสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถให้มีบริการแบบครบวงจร

6. ดำเนินกิจการขนส่งร่วมกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กำกับ ดูแล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่ค้าภายใต้ กฎ ระเบียบ เงื่อนไขสัญญา

7. ให้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานตามที่ บขส. กำหนด และดำเนินกิจการภายใต้ กฎ ระเบียบ นโยบายรัฐบาล ยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การขนส่งมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

8. จัดระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

9. ดำเนินการขนส่งด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร