ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ค่านิยม

07-08-2558

(9)

 

"ลูกค้าสำคัญ  มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาคุณภาพ"

 

ค่านิยม  (Value)

ลูกค้าสำคัญ  :  ให้ความมั่นใจ  ยึดถือข้อกำหนด  เพื่อจัดการงานบริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

มุ่งมั่นพัฒนา  :  จัดระบบและพัฒนางานของตนเองตามหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเข้มแข็งขององค์กร

รักษาคุณภาพ  :  รับผิดชอบในบทบาท  ภารกิจ  และเป้าหมายขององค์กร  โดยแสดงออกถึงความผูกพัน  เต็มใจ  และมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จในการทำงานของทีม  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม  เพื่อปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง