ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

15-02-2564

 

1 06 0(1)
 
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
ประธานกรรมการ

 

1 02 0 1 05 0 1 04 0
 
นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย
รองประธานกรรมการ
 
 
นายวิทยา ยาม่วง
รรมการ
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
 
นายพงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
กรรมการอิสระ
     
     
 
 
 

 
     
  Sanyalak1  
 
 
ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ