ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ

17-12-2561

 

   พลโทสุรพล  ตาปนานนท์

   Mr.SURAPON  TAPANANONT

Surapon New

   ประธานกรรมการ

   CHAIRMAN

 
อายุ  57  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● โรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 11
● โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
● โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33
● โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 73
 
ประสบการณ์ทำงาน
● หัวหน้าแผนก กรมยุทธศึกษาทหารบก (พันโท)
● ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (พันโท)
● หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ 11 (พันโท)
● นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา (พันเอก)
● ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก (พันเอกพิเศษ) 
● ผู้อำนวยการกอง กรมสวัสดิการทหารบก (พันเอกพิเศษ)
● ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (พลโท)
● ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
● คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
● คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (สสว.)
● ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
● คณะกรรมการองค์การสุรา
● ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
● คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน กสทช.
● คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน
● คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
● คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนักการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
● คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเพื่อเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านการบริหารจัดการองค์กร
● ด้านพัฒนาองค์กร
● ด้านไอทีและเทคโนโลยี
● ด้านการซ่อมบำรุง
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี
 
 
 

   นายประมินทร์  พันทวีศักดิ์

   Mr.PRAMIN  PHANTAWESAK

Pramin New

   
   รองประธานกรรมการ

   VICE CHAIRMAN

 
อายุ  62  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering), Lamar University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.19)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549-2550
● หลักสูตร Role of the Coompensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)  INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
● หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
● หลักสูตร Company Management Course  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
● หลักสูตร Executive Development Program (EDP) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
● หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
● หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ. มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
● หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.2) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
● หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 (นงส. 1)
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
● รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
● กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
● กรรมการ บริษัท เอซี แอ็ดวานซ์ โพลินเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
● กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
● ไม่มี
 
 

   
   พลโทพรเลิศ  วรสีหะ

   Mr.PORNLERT  VORASINA
 

Pornlert New

   
   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ  63  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอาริก้า ประเทศอินเดีย
● ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์แชลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
● ปริญญาเอก รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
● หลักสูตร ส.วปอ. มส.3
● หลักสูตร วปส.4
● หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1
● หลักสูตร นมธ.3
 
ประสบการณ์ทำงาน
● ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
● ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
● ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
● ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านการบริหารจัดการ
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● ข้าราชการบำนาญ
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี
 
 

   นางดนุชา  ยินดีพิธ

   Mrs.DANUCHA  YINDEEPIT

Danucha New

   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ  63  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● พาณิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (สาขาการธนาคารและการเงิน)
● Corporate Governance Program, Kellogg School of Management, NWU, USA
● นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 48 สำนักงาน กพ.
● นักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 2 สำนักงาน กพ.
● หลักสูตร วพน.6, วตท.9, ปปร.12, ปรม.5, สวปอ.มส3, TEPCoT 2, วปส.4
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (PDI 2)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
● ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
● รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
● กรรมการรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค, บมจ.อสมท, ธนาคารออมสิน, บลจ.กรุงไทย, บลจ.เอ็ม เอฟซี, บมจ.ท่าอากาศยานไทย, บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จำกัด, บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง, บริษัท ไทยเดินทะเล จำกัด
● กรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
● กรรมการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
● อนุกรรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น สำนักงาน กพร.
● อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร.
● กรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน 10 แห่ง
● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, ขสมก., บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชการ จำกัด, กฟผ., กฟน., บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด, บลจ.กรุงไทย, กปภ., กปน., EXIM Bank, บมจ. ท่าอากาศยานไทย
 
ความรู้ ความชำนาญ
● กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
● กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
● บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
● ไม่มี
 
 
 
 

  นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล

  Mr.JIRASAK YAOVATSAKUL

Jirasak New

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

  PRESIDENT AND SECRETARIATE TO BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ 57 ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - จนถึงปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
● บริหารธุรกิจมหาบัณทิต /การบริหารพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
● หลักสูตร AUTO-PILOT PROGRAMMING สถาบัน AEROSPATIALE/AIR BUS INDUSTRY
● หลักสูตร PRODUCTION MANAGEMENT สถาบัน FUJIKURA LTD.
● หลักสูตร ผู้นำระดับสูง เพื่อการศึกษาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 (สนพ.3) เสาหลักเพื่อแผ่นดิน
   
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.13) สถาบันพระปกเกล้า
● หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM CLASS รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● ผู้อำนวยการ สถาบันไทยเยอรมัน
● ASSITANT GENERAL MANAGER/DEPUTY FACTORY MANAGER บริษัท พีซีทีที จำกัด
● PROJECT MANAGER บริษัท FUJIKURA AMERICA INC., U.S.A
● SYSTEM ANALYST (AIR-BUS AUTOPIBT SYSTEM) บริษัท การบินไทย จำกัด
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านบริหารองค์กร
● ด้านสารสนเทศ
● ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)
● ด้านการบริหารการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์ ขนาดใหญ่
● ด้านโปรแกรมระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ของเครื่องบินแอร์บัส
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี