ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

การบริหารความเสี่ยง

21-06-2562

การบริหารความเสี่ยง

     จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีทีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับทั้งการดำเนินการธุรกิจขนส่งผู้ โดยสาร ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างความ แข็งแกร่ง ให้สามารถแข่งขันในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้

     บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางการประเมินผลของกระทรวงการคลัง มีกระบวนการทบทวนวิเคราะห์ติดตามและกำหนดมาตรการในการบริหาร ความเสี่ยงอย่างบูรณาการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรทุกระดับเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการ บริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับความเสียหายและผลกระทบอย่างรุนแรง อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ มีดังนี้

     1.ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
     ด้วยน้ำมันเชื้อ เพลิงเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจการเดินรถโดยสาร แต่เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินรถมีต้นทุนสูงขึ้นมาก และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัทฯ จึงได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้น้ำมันไบโอดีเซล แทนน้ำมันดีเซล และทบทวนอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถโดยสารทุกรุ่น เพื่อกำหนดอัตราการเติมน้ำมันที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาการใช้พลังงานทดแทนโดยกำหนดโครงการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซ ธรรมชาติ NGV ทดแทนรถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นในระดับหนึ่ง

     2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดี มีความสำคัญต่อการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลอดจนสร้างโอกาสใน การแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเดินรถและการจัดการเดินรถ รวมทั้งระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอันทำให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันต่อ เหตุการณ์ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีศูนย์สำรองข้อมูลนอกสถานที่ มีระบบเครือข่ายสำรอง และจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ในระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

     3.ความเสี่ยงจากการก่อวินาศภัย
     เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ทั่วภูมิภาค และเป็นพื้นที่เปิดมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รองรับกรณีเกิดอุบัติการณ์ บริษัทฯ จึงได้จัดหาอุปกรณ์ตรวจหาวัตถุต้องสงสัยไว้ประจำสถานีขนส่งในเขตกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และที่สถานีเดินรถใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่สถานีเดินรถนราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวมทั้งมีการจัดจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนป้องกัน อุบัติภัย เพื่อเตรียมความพร้อมที่ จะรองรับเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยต่าง ๆ และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเร็วที่สุด

     4.ด้านการแข่งขัน
     บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร ธุรกิจมีผลกำไรและความอยู่รอดขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ภายใต้สภาวะการแข่งขันจากคู่แข่ง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การที่ต้องดำเนินการตามนโยบายตรึงราคาค่าโดยสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสภาวะที่ ค่าครองชีพปรับสูงขึ้นมาก จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

     ในการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ปรับตัวในการแข่งขัน พร้อมทั้งหาแนวทางดำเนินธุรกิจเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยขยายระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วระบบคอมพิวเตอร์ ไปยังส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหารายได้เสริมจากธุรกิจหลัก ได้แก่ การโฆษณาท้ายรถโดยสาร จัดบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี และปลูกจิตสำนึกในการเป็น ผู้ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้นำผลงานคิวซี ข้อแนะนำจากพนักงานที่ได้รับรางวัลมาปฏิบัติเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน