ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

การบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง "การประเมินความเสี่ยงองค์กร"
โครงการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง "การประเมินความเสี่ยงองค์กร"
วันพุธ, 07 เมษายน 2564
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
วันพุธ, 07 เมษายน 2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือระบบการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือระบบการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2563