ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

16-09-2562
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ (Mission)
 
1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน  การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการดำเนินงาน
2. สอบทานการดำเนินงาน หรือ แผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและเหมาะสม
3. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้น มีอยู่จริง
5. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า