ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

การตรวจสอบภายใน

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
โครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
บุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน
บุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน
วันอังคาร, 17 กันยายน 2562
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
เอกสารคิวอาร์โค้ดคู่มือและระเบียบต่างๆ
เอกสารคิวอาร์โค้ดคู่มือและระเบียบต่างๆ
วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562
ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562