ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บริการตรวจสภาพรถและชำระภาษี

22-02-2564

(9)

บริการตรวจสภาพรถและชำระภาษี

สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ(รังสิต) เป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งแรกที่ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท มีมาตรฐานเทียบเท่ากรมการขนส่งทางบก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยมีบุคคลากรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพและเคารพต่อวิชาชีพ มีเครื่องมือตรวจสภาพที่ทันสมัยเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้บริการและหน่วยงานราชการ ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 โดยได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของยานพาหนะปลอดภัย (Safety Wheel) การส่งเสริมด้านความปลอดภัยของการใช้รถและลดมลพิษในสภาพแวดล้อมและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเป็นหน่วยให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

 

12 12 2014 4 22 35 PM

 

การให้บริการตรวจสภาพรถและชำระภาษี
 • รถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • เครื่องมือทดสอบประจำสถานตรวจสภาพรถ
 • เครื่อง วัดควันดำชนิดวัดความทึบแสง วัดควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่อง ยนต์ดีเซล ชนิดวัดความทึบแสงแบบควันไหลผ่านช่องวัดแสงบางส่วน
 • เครื่องวัดระดับเสียง  ใช้ตรวจสอบระดับเสียงจากท่อไอเสียรถ
 • เครื่องทดสอบศูนย์ล้อชนิดแผ่นเดียวสามารถทดสอบศูนย์ล้อได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เครื่อง ทดสอบโคมไฟหน้าแบบอัตโนมัติ  สามารถวัดค่าการเบี่ยงแสงของโคมไฟหน้ารถได้ทั้งรูปแบบโคมไฟพุ่งไกลและรูป แบบโคมไฟพุ่งต่ำ  และวัดความเข้มแสงได้
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อชนิดทดสอบบนลูกกลิ้ง  ทดสอบประสิทธิภาพการห้ามล้อรถยนต์
 • เครื่องทดสอบเครื่องล่างรถยนต์ชนิดแผ่นเพลททดสอบเพื่อตรวจสอบหาการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ช่วงล่าง  ระบบรองรับและระบบบังคับเลี้ยว
 • เครื่องทดสอบความเร็วรถแบบลูกกลิ้ง  สามารถทดสอบความเร็วรถได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

อัตราการให้บริการ

          1.การตรวจสภาพรถครั้งแรก  (อัตราปกติ)
              1.1.รถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท
              1.2.รถยนต์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ200 บาท
              1.3.รถจักรยานยนต์ คันละ  60 บาท
         2.การตรวจสภาพรถครั้งต่อไป(ตรวจสภาพรถครั้งแรกแล้วมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพ)
เมื่อเจ้าของรถได้นำรถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำกลับมาตรวจสภาพใหม่  ค่าบริการตรวจสภาพรถ  เป็นดังนี้
             2.1.กรณี ที่นำรถเข้ารับการตรวจใหม่ภายใน 15  วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรกค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับครึ่ง หนึ่งของอัตราปกติ
             2.2.กรณีที่นำรถเข้ารับการตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรกค่าบริการ  ตรวจสภาพรถเท่ากับอัตราปกติ
        

บริการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

          สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (บขส.รังสิต)  ได้เปิดให้บริการด้านการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่  ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน  ทันสมัย  พร้อมด้วยบุคลากรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพและเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้ บริการทั่วไปและหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจเช็คส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับระบบบังคับเลี้ยวระบบช่วงล่าง สร้างเสริมสมรรถนะในการทรงตัวของรถยนต์และความปลอดภัยสูงสุดการให้บริการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน  2,000  กิโลกรัม
 
เครื่องมือประจำศูนย์บริการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
 • เครื่องเช็คศูนย์ล้อ
 • เครื่องถ่วงล้อแบบอิสระ
 • เครื่องถ่วงล้อแบบประชิด
 
                                                    Autocheck 6
 
อัตราการให้บริการ
- บริการปรับตั้งศูนย์  1,000  บาท
- บริการถ่วงล้อ  500  บาท
- บริการปรับตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ  1,230  บาท
 
        Autocheck 3              Autocheck 4
 
วันเวลาทำการ
 
วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30 น. – 12.00 น.  และ  13.00 น. – 16.00 น.
 
สถานที่ให้บริการ
 
          กองตรวจสภาพรถ  สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต)  อาคาร 1  เลขที่ 48/26  ซอยพัฒนาเจริญรุ่ง
 ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
 (อยู่ด้านหลังสถานีเดินรถรังสิต  ตรงข้ามโรงกษาปณ์)
 
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
          -งานตรวจสภาพรถ  โทร.0-2901-2338
          -งานเครื่องล่างและยาง  โทร.0-2901-2336
          -สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ โทร.0-2901-2331
          E-Mail : tcl.rangsit.marketing @gmail.com
          
โครงการมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
 
        โครงการจัดการระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทฯ  โดยมุ่งมั่นในการควบคุมป้องกัน  ลด  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความตระหนักในการ เป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม  
       นอกจากนี้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยังช่วยเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับ กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงสถานที่ ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ดีขึ้น