ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

09-11-2559
          ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๑๕ หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน นั้น
          บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวและได้ประมวลผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินนำผลคะแนนไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download