ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-4 แบบสะสม (ต.ค.2562 - ก.ย.2563)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-4 แบบสะสม (ต.ค.2562 - ก.ย.2563)
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3 แบบสะสม (ต.ค.2562 - มิ.ย.2563)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3 แบบสะสม (ต.ค.2562 - มิ.ย.2563)
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2  (ต.ค. 62 - มี.ค.63)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.บขส.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.62)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบริษัท ขนนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563