ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563

17-09-2562
Logo CSR 1
 
          การทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) (ฉบับปรับปรุงปี 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดทิศทางแนวทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ขนส่ง จำกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
          แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) (ฉบับปรับปรุงปี 2562) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดทำโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนในชุมชน สังคม และประเทศได้ ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำแนวทางของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของ ISO 26000 เกณฑ์การประเมินพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น แนวทางการรายงานความยั่งยืน (GRI REPORT) และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด อีกด้วย 
 
 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : CSR_Plan_63.pdf