ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

โครงการ "เยาวชนนักเดินทาง" ปี 2562

26-06-2562
โครงการเยาวชนนักเดินทาง 
“ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า ณ ภูทับเบิก”
 
          บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดทำโครงการ “เยาวชนนักเดินทาง” ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนหรือโรงเรียนที่อยู่รอบพื้นที่สถานีเดินรถลำนารายณ์ สถานีเดินรถเพชรบูรณ์ และสถานีเดินรถหล่มสัก สมัครเข้าร่วมและเดินทางไปทำกิจกรรม “ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า ณ ภูทับเบิก” ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูทับเบิก โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นเครือข่ายแนวร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ โรงเรียนโดยรอบสถานีเดินรถหล่มสัก ผู้ประกอบการรถร่วม และได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน จากนั้นได้นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหล่มสัก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ร่วมทำกิจกรรม “ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า ณ ภูทับเบิก” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพิทักษ์อุทยานเขาค้อ บ้านน้ำเพียงดิน ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
          ทั้งนี้ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.15 อยู่ในระดับ 4 คือ พึงพอใจมาก
 
1 10 11 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9