ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

สรุปกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2562

04-10-2562
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปี 2562
 
          แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ ตามยุทธศาสตร์ CSR ทั้ง 4 ด้าน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามค่านิยมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อพนักงาน ประชาชนในชุมชน ภายใต้คำนิยาม “SOOK” ความสุขสู่สังคมและประเทศที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

 

1. โครงการส่งมอบความสุขทุกการเดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส.

 

          มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจและความสุขตลอดการเดินทางด้วยความปลอดภัย ตรงต่อเวลา ทั้งชีวิตและทรัพย์สินตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง สอดคล้องกับค่านิยม “ลูกค้าสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ”
          กิจกรรมดูแลพิเศษเพื่อคนพิเศษ ให้บริการ “ผู้โดยสารคนพิเศษ” ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ในปีงบประมาณ 2562 ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,808 คน
          กิจกรรมแจ้งสภาวะผิดปกติของเส้นทางเพื่อสังคมรับทราบ พนักงานขับรถของ บขส.แจ้งข้อมูลจุดเสี่ยง จุดควรระวัง สภาวะผิดปกติของเส้นทาง ผ่านสถานีวิทยุ เช่น จส.100 สวพ.91 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวัง
          กิจกรรมสุข สนุก ทุกการเดินทางด้วย GPS นำระบบติดตามด้วยดาวเทียมมาใช้เพื่อตรวจสอบสถานการเดินทางผ่าน Mobile Application
 
2. โครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก
          เป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมและให้ความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่ง บขส. มีศักยภาพในการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ทั่วไปไทยภายใต้สโลแกน “ONE day ONE night” จึงมีความเหมาะสมในการจัดส่งนมแม่แช่แข็ง และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จำนวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี ตามตารางที่แสดง
 
ปี จำนวนผู้ใช้บริการ (ครั้ง)
2558 1,362
2559 1,835
2560 3,160
2561 4,970
2562 6,155
รวม 17,482

 

Mum Milk 3
Mum Milk 1  Mum Milk 2

 
3. โครงการสถานี บขส.สุขใจ ใส่ใจชีวิต
          ให้การช่วยเหลือดูแลผู้โดยสารที่พักรอการเดินทางและกลับมาจากการเดินทาง ที่มีอาการป่วยวิกฤติ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน ก่อนส่งต่อถึงแพทย์หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้สามารถเดินทางต่อได้ และอำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสาร ผู้พิการ และผู้ป่วย ก่อนและหลังการเดินทาง
          กิจกรรมอาสากู้ชีพ จัดพนักงานจิตอาสาอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับศูนย์กู้ชีพนเรนทร มูลนิธิร่วมกตัญญู และกู้ชีพต่างๆ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินภายในสถานี โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 209 ราย
 
Sook Station 1  Sook Station 2
 
          กิจกรรมอาสาวีลแชร์ มีพนักงานจิตอาสาให้บริการรถวีลแชร์แก่ผู้มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี ปิ่นเกล้า เอกมัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี และสถานีเดินรถขนาดเล็ก รวมจำนวน 13 คัน
 
Wheelchair Service 1  Wheelchair Service 4
 
4. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้ชำนาญการของพี่เกษียณสู่น้อง บขส.
          เชิญผู้เกษียณอายุของบริษัทฯ มาเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติและเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างละเอียดโดยตรง ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง (On The Job Training) เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์การทำงานของพี่เกษียณสู่น้อง บขส. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และยกระดับฝีมือการทำงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นของน้องพนักงานช่าง สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ วิธีการพัฒนานี้ยังเป็นการช่วยลดช่องว่างความรู้ของพนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่เกษียณกับน้อง บขส. อีกด้วย
 
5. โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้ผู้เกษียณอายุของบริษัทฯ
          บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปรับสภาพจิตใจ อารมณ์ โดยการสัมมนาและมีผู้เข้าร่วม 124 คน และยังประสานกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ เขตจตุจักร เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างอาชีพหลังเกษียณของพนักงาน บขส. มีผู้เข้าร่วม 17 คน
 
6. โครงการก่อตั้งชมรมผู้เกษียณ บขส.
          เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานผู้เกษียณอายุ โดยเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของพนักงาน บขส. ผู้เกษียณอายุและเสริมสร้างมิตรภาพช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการทำประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกชมรมฯ กับบริษัทฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ
 
7. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ  รถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด
          ดำเนินการสำรวจข้อมูลพนักงานขับรถ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานขับรถ ตรวจสุขภาพประจำปีฯ และให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี ขณะนี้ได้ตรวจสุขภาพพนักงานขับรถร่วมไปแล้ว จำนวน 100 คน
 
8. โครงการสุขสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
          ดำเนินการประชุมสหวิชาชีพเพื่อทบทวนความรู้และหาแนวทางพัฒนาระบบการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมจัดทำเนื้อหาวิชาการ ตารางการให้ความรู้ด้วยวิธีที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม และ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561ประเมินความรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนเข้ารับการอบรมดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ดำเนินการเมื่อวันที่ 15-27 พฤศจิกายน 2561กำหนดวันเข้ากลุ่มให้ความรู้เรื่องต่างๆ ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยทีมสหวิชาชีพเป็นผู้สาธิตและบรรยาย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ติดตามประเมินผลตามรอบนัดของผู้ป่วย
 
Older 1  Older 3
 
 
9. โครงการ SOOK COMMUNITY
          กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (สนับสนุนการออกกำลังกายของชุมชน) เชิญชวนประชาชน โรงเรียน เยาวชน ชมรมฟุตบอล หรือชมรมกีฬาต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าใช้สนามกีฬาของบริษัทฯ ในพื้นที่สำนักซ่อมฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น.
 
Commu 1  Commu 2
         
          • โครงการดูแลพื้นที่ Red zone นำของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เข้าเยี่ยมผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ บขส. จำนวน 2 ราย นอกจากนี้แล้ว ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบของรางวัลให้แก่โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการชุมชนพัฒนาเจริญรุ่ง ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
          โครงการบริจาคโลหิต ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คณะแพทย์ มศว. คลอง 16) เพื่อจัดกิจกรรม ได้ทำหนังสือเชิญชวนและติดป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารสถานีเดินรถรังสิต
          - ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 50 คน
          - ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 80 คน
          รวมจำนวนผู้บริจาคโลหิต 130 คน
          และที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ จตุจักร รับบริจาคโลหิต 4 ครั้ง มีพนักงานและผู้โดยสารเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมจำนวน 481 คน
          กิจกรรมตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นของรถยนต์/จักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลฯ จัดกิจกรรมโดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถรังสิตมีผู้นำรถเข้าใช้บริการตรวจเช็คฟรี 20 รายการ รวมจำนวน 184 คัน
 
Inspection 1  Inspection 2
 
 
10. โครงการทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์
          มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ลดภาระแก่ผู้ดูแล เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้เห็นโลกทัศน์ที่กว้างไกล ได้รวบรวมตรวจสอบเอกสารจากผู้ที่ส่งเรื่องเข้ามาขอรับบริจาครถวีลแชร์ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 3 ครั้ง รวม 100 คัน และได้มีการทยอยนำส่งให้กับผู้ขอรับบริจาคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ โดยในส่วนภูมิภาคนายสถานีเดินรถจะเป็นตัวแทนในการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
 
Wheelchair62 3  Wheelchair62 2
Wheelchair62 1  Wheelchair62 4
 
11 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
          บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการของชุมชนใกล้เคียงศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ และสถานีเดินรถรังสิต เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนความต้องการของชุมชนที่ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน จากการสำรวจสรุปได้ว่าชุมชนมีความต้องการให้มีสนามฟุตบอล/สถานที่ออกกำลังกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.56 รองลงมาเป็นสนามเด็กเล่น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อมาได้รับแจ้งจากประธานชุมชนว่า เรื่องการทำสนามฟุตบอลในที่ดินของสำนักงานเทศบาลรังสิตนั้น มีผู้แสดงเจตนาจะสร้างให้ชุมชน ดังนั้น ขอให้ บขส.ปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณหน้าสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ซึ่งมีเยาวชนและประชาชนรวมทั้งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ขณะนี้ขณะนี้ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
  
Volun62 1
 
  Volun62 2
 
12. โครงการเยาวชนนักเดินทาง
          บริษัทฯ ได้ประสานกับโรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีขนส่งผู้โดยสารหล่มสัก เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็ก และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการในวันที่ 11 มกราคม 2562 หลังจากนั้นจะนำเด็กและเยาวชนไปยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าบนภูทับเบิก โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาค้อที่ ชค.2 (น้ำเพียงดิน) เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ และจากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนโดยเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับ 4 พึงพอใจมาก
 
1  2
4  13
 
13. โครงการ บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ
          เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ โดยนำนักศึกษาอาชีวะที่เรียนแผนกด้านเครื่องยนต์ มาฝึกงานฝึกอาชีพกับบริษัทฯ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ด้านการซ่อมบำรุงให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงได้ประกาศเชิญชวนนักศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ยื่นใบสมัครจำนวน 5 คน ได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 
          รุ่นที่ 2 มีนักศึกษาสมัครเข้ามาอีก จำนวน 6 คน ในปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาฝึกงาน รวมจำนวน 11 คน
 
14. โครงการ BOR KOR SOR GEN A
          มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสาที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
          จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล วารสารคู่หูเดินทาง สื่อโซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์บขส. www.transport.co.th, FacebookFanpage/borkorsor99, QR Code, Line เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บขส.
          จัดกิจกรรม CSR DAY ร่วมกับงานกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดกิจกรรม CG & CSR DAY ปี 4 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (บขส.) ปลูกความดีด้วยหัวใจ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 298 คน โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CG & CSR ของปีที่ผ่านมา และดำเนินกิจกรรมปี 2562 ดังนี้
          1. เปิดตัวจิตอาสา Bor Kor Sor Gen A ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 67 คน
          2. มอบรางวัล “คนดีมีคุณธรรม”
          3. ผู้บริหารและพนักงาน ประกาศเจตจำนงเป็นผู้บริหารที่ดีของรัฐ และแสดงสัญลักษณ์ CG
          4. ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร
 
Happy Cg 1  Happy Cg 2
Happy Cg 3  Happy Cg 4
 
          จัดกิจกรรม ตลาดนัด Happy Friday ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัด โดยได้เชิญชวนพนักงานและร้านค้าพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด Happy Friday จำนวน 6 ครั้ง มีรายได้จากการออกร้านและบริจาค รวมทั้งหมด 29,390 บาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะนำไปสมทบทุนในการจัดซื้อรถวีลแชร์ให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อไป