ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2562

07-10-2562
 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
จำนวน 14 โครงการ ประจำปี 2562
 
แผนงาน/โครงการ ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
1. โครงการส่งมอบความสุขทุกการเดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส. 100
2. โครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก 100
3. โครงการสถานี บขส.สุขใจ ใส่ใจชีวิต (อาสากู้ชีพ & อาสาวีลแชร์) 100
4. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้ชำนาญการของพี่เกษียณสู่น้อง บขส. 100
5. โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้ผู้เกษียณอายุของบริษัทฯ 100
6. โครงการก่อตั้งชมรมผู้เกษียณ บขส. 100
7. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ รถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด 100
8. โครงการสุขสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 100
9. โครงการ SOOK Community 100
10. โครงการทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์ 100
11. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 100
12. โครงการเยาวชนนักเดินทาง 100
13. โครงการ บขส.สร้างฝันงานอาชีวะ 100
14. โครงการ Bor Kor Sor Gen A 100
รวม 100
 
 
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานจริงของแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประจำปี 2562  (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
 
          จากการสรุปผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมทั้ง 14 แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามกราฟที่แสดง
 
Target62