ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2561

11-10-2561

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

จำนวน 14 โครงการ ประจำปี 2561

แผนงาน/โครงการ

ความก้าวหน้า

(100%)

1. โครงการส่งมอบความสุขทุกการเดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส. 77
2. โครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก 100
3. โครงการสถานี บขส.สุขใจ ใส่ใจชีวิต (อาสากู้ชีพ & อาสาวีลแชร์) 98
4. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้ชำนาญการของพี่เกษียณสู่น้อง บขส. 100
5. โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้ผู้เกษียณอายุของบริษัทฯ 100
6. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ รถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด 100
7. โครงการสุขสูงวัยใส่ใจคุณภาพ 100
8. โครงการ SOOK Community 100
9. โครงการทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์ 100
10. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 100
11. โครงการเยาวชนนักเดินทาง 100
12. โครงการ บขส.สร้างฝันงานอาชีวะ 100
13. โครงการ Bor Kor Sor Gen A 100
14. โครงการก่อตั้งชมรมผู้เกษียณ บขส. 100
รวม 98.21

 

เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานจริงของแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประจำปี 2561  (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
 
          จากการสรุปผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมทั้ง 14 แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 98.21 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานเบี่ยงเบนจากเป้าหมายบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบในส่วนใด เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 – 63 รายละเอียดตามกราฟที่แสดง
 
Graph CSR 61