ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2555

22-12-2557

(9)

 

 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  หรือCorporate Social Responsibility (CSR)มีบทบาทสำคัญเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และแผนงานที่ตั้งไว้  อันจะนำมาซึ่งการยอมรับว่าเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีของสังคม  และเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้  คือ

 

“เป็นต้นแบบธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนสนับสนุนสังคม”

 

          ดังนั้น  บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจด้านบริการเดินรถโดยสารสาธารณะโดยยึดมั่นในการบริหารงานพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา  82  ปี  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมและการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในวงกว้างซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

          ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2555ประกอบด้วย

·                   โครงการ “กำลังใจ...ให้เพื่อน” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถทุกกองปฏิบัติการเดินรถภาค โดยจัดทำของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถทุกกองปฏิบัติการเดินรถภาค พร้อมเลี้ยงอาหารแก่พนักงานฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยในช่วงอุทกภัยเมื่อปี 2554

·                   โครงการ “พาพ่อเที่ยว” ครั้งที่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 5ธันวาคม 2554 โดยบริษัทฯ ยกเว้นราคาค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมให้กับพ่อ (พ่อเดินทางฟรี) ที่เดินทางพร้อมกับลูก ระหว่างวันที่ 5-13ธันวาคม 2554

·                   โครงการ “หนึ่งใจ.... ให้ประชาชน” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ดำเนินการจัดรถโดยสารบริการประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2554ฟรี 3เส้นทาง วันละ 3เที่ยวต่อวัน คือ 1. เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุทัยธานี-นครสวรรค์ ซึ่งมีเส้นทางผ่านอยุธยา อ่างทองสิงห์บุรี ชัยนาทและอุทัยธานี 2. เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครปฐม-สุพรรณบุรี  ซึ่งมีเส้นทางผ่านพุทธมณฑลนครปฐม กำแพงแสนและอู่ทอง 3.เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-ลพบุรี  ซึ่งมีเส้นทางผ่านวังน้อย และสระบุรี

·                   โครงการ“สานสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุ”ปีที่ บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการพร้อมบริการตรวจวัดความดันฟรีและให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10เม.ย. 2555 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)               เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยมี ผู้บริหารบริษัทฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

·                   โครงการ “มอบด้วยใจ...ให้ด้วยรัก” เป็นโครงการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ซึ่งทางบริษัทฯ นำคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา  จำนวน 80 คน เดินทางไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชีวิต ณ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 10พ.ค.2555

·                   โครงการ “Road Show 2 you ปีที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ Campus tour ออกบูทประชาสัมพันธ์และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบขส.ให้กับกลุ่มนักศึกษา ในช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 3-15มิ.ย.2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยรังสิต และวันที่ 11-19มิ.ย. 2555ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

·                   โครงการ “บขส. แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน” เป็นโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2555  ได้พิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2แห่ง คือ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สอด และโครงการก่อสร้างศูนย์บำบัด ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ผู้เสพ/ติดยาเสพติด อ.แม่สอด จ.ตาก และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล อ. วังสะพุง จ.เลย

·                   โครงการ 1สตางค์ 1 ความดี เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยบริษัทฯ หักรายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารที่นั่งละ 1สตางค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554– กันยายน 2555  สรุปจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 11,407,365คน คำนวณเป็นเงินบริจาคเท่ากับ 115,000บาท เพื่อนำเงินไปบริจาคและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2555(วันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ)

·                   โครงการ Smile on tour ปีที่ 4 เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี ตามแผนงานที่ 11แผนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติงานที่ 11.1การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานจำหน่ายตั๋ว พนักงานขับรถ พนักงานชานชาลาและพนักงานในส่วนต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงภาพลักษณ์และบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

·                   โครงการ “บขส....พาแม่เที่ยว ปีที่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80พรรษา วันที่ 12สิงหาคม 2555 บริษัทฯ โดยยกเว้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมบริการรถโดยสารของบริษัทฯ ให้เฉพาะแม่ 1ที่นั่ง ในกรณีแม่เดินทางพร้อมลูกไปกับรถโดยสารของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 6-31สิงหาคม 2555

·                   กิจกรรม “BOR KOR SOR Big Cleaning Day” ปรับภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) , สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ขานรับนโยบาย “ขันน๊อต 100 ปีกระทรวงคมนาคม” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ผู้ประกอบการรถร่วม ร่วมกิจกรรม“BOR KOR SOR Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 21ก.ย.55    

          13. โครงการ “สถานีขนส่งผู้โดยสาร (จตุจักร) สีขาว” เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จัด เพื่อหามาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24ก.ย. 55ภายในงานมีการสาธิตการตรวจหายาเสพติด อาวุธปืน วัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมาย อื่น ๆโดยการสุ่มตรวจค้นรถโดยสาร หรือบุคคลต้องสงสัยที่เข้าข่ายกระทำความผิด

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

·       สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1(50ที่นั่ง) จำนวน 2คัน รับ-ส่ง พนักงานจิตอาสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 100คน ในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน ถวายแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 25ส.ค.2555 ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ต.โคกราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

·       สนับสนุนการดำเนินโครงการ “ประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน ถวายพ่อ 84พรรษา” เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยจัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานลดโลกร้อน และโครงการประหยัดไฟเบอร์ 5ติดประชาสัมพันธ์ภายนอกรถโดยสารบขส. จำนวน 76 คันทั่วประเทศ

 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

·     โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน” จำนวน 4 ครั้ง/ปี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80พรรษา  โดยมีพนักงานบริษัทฯ พนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

·     การเสวนาเรื่อง “หยุด!ภัยคุกคามทางเพศเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยบนรถบขส.” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิธีรนารถ กาญจนอักษร กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้านการส่งเสริมความปลอดภัยทางเพศในที่ทำงานของพนักงาน และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน

·     กิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล และโทษของการดื่มสุราในขณะขับขี่ยานพาหนะ

·     กิจกรรมรณรงค์ “ปีใหม่ ไปให้ถึง” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมี พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีภายในงานมีนิทรรศการด้านความปลอดภัย การตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ การถามตอบปัญหาเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราแล้วขับรถ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2555ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

     กิจกรรม/โครงการช่วงอุทกภัย

                    ในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

                   - การดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่เก็บค่าโดยสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย  

                   - การบริจาค/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และอยุธยา

                   - การบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนเขตจตุจักรนำไปจัดหาอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตจตุจักร

                   - บริจาคเงินจำนวน 10,000บาท ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามโครงการ “กองทัพบกโดยททบ. ช่วยภัยน้ำท่วม”

·     การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก

                   - จัดสร้างห้องครัวสำหรับเลี้ยงอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการ “ห้องครัวอิ่มบุญ ลูกเขาเราเลี้ยง” ของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จ.สมุทรปราการ

                   - บริจาคเงินจำนวน 6,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสานสายใยเพื่อพี่น้องของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสมทบทุนในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กหูหนวกที่ยากจน

                   - สนับสนุนเงินจำนวน 10,000บาท ให้กับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน: เด็กการบินอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เพื่อซ่อมอาคาเรียนอนุบาล โรงอาคารและสนามเด็กเล่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.นครศรีธรรมราช

                   - บริจาคเงินจำนวน 10,000บาท ให้กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนแก่โรงเรียนศรีสังวาล ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                   -  บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับกรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 71เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                   - บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่มีลูกพิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ

                   - บริจาคเงินจำนวน2,000 บาท ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 79เพื่อสมทบทุน “สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

·     การสนับสนุนรถโดยสารและบัตรโดยสารพิเศษให้กับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

                   - สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1คันให้กับคุณกำภู ภูริภูวดล พิธีกรรายการข่าวจากช่อง 9 นำคณะจิตอาสาเดินทางไปบูรณะวัดและมอบทุนการศึกษาปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุ-สามเณร ณ วัดเกาะ ต.ลางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

                   - สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40ที่นั่ง จำนวน 1 คันให้คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียนสาคลีวิทยา เมื่อวันที่ 24ก.พ.2555 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                   - สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1ขนาด 24ที่นั่ง จำนวน 1 คันให้กับโรงพิมพ์ตำรวจในการรับ-ส่งคณะกรรมการและผู้บริหารโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อเดินทางไปจัดทำโครงการ “แบ่งปันความสุขสู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

                   - สนับสนุนบัตรโดยสารพิเศษ ให้กับเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มาบรรพชาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล 80พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

·     โครงการ “เสริมสร้างรถตู้โดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจให้ผู้ใช้บริการ” และให้ความรู้และมอบนโยบายแก่รถตู้สาธารณะในสังกัดของทั้งสองหน่วยงาน โดยนำระบบ RFID การตรวจจับความเร็วของรถตู้โดยสารสาธารณะ  

·     บขส.ลดราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง หมวด 2และ 3 ลงกิโลเมตรละ 0.02บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมให้แก่คนพิการทุกประเภท ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2และหมวด 3

·     บริษัทฯ ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา ไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับคนพิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง