ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554

05-01-2558

(9)

 

 ปัจจุบันการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือCorporate Social Responsibility (CSR) ได้มีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินกิจการ อันจะนำมาซึ่งการยอมรับว่าเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีของสังคม
และเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้


“เป็นต้นแบบธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนสนับสนุนสังคม”


                 บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคมที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการเดินรถโดยสารสาธารณะ
ยึดมั่นในการบริหารงาน ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม


                 ตลอดระยะเวลา 81 ปี บขส.ให้ความสำคัญกับการคืนกำไรสู่สังคม โดยมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจว่า
“ความรับผิดชอบต่อสังคมคืออุดมการณ์หนึ่งในการทำงานของชาวบขส.” และได้ยึดถือปฏิบัติเสมอมา รวมทั้งปลูกฝังจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในจิตสำนึกของบขส. ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความทุ่มเท
ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน
ส่งผลให้บขส.ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บขส.ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อยอดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป


โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมจากอุดมการณ์สู่รากฐานที่ยั่งยืน


- โครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวบขส. ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ในการหักรายได้จากการจำหน่ายตั๋ว 1 สต. จากตั๋วทุกใบ มอบให้กับมูลนิธิการกุศลต่าง ๆ โดยให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถบขส. มีส่วนร่วมในการกุศล

- บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “ประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2554 รวม 4 ครั้ง นอกจากนี้บขส.ยังมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ดังนี้


โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
• โครงการสร้างมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ โดยดำเนินกิจกรรมคุณภาพของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ เพื่อพัฒนาการให้บริการเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

• บขส. ร่วมกับ กฟผ. โครงการ “ประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อนถวายพ่อ 84 พรรษา” โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (สติ๊กเกอร์) ลดโลกร้อน ติดบนรถโดยสารบริษัทฯ จำนวน 84 เส้นทาง


โครงการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
• บขส. ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ “เมาไม่ขับ” รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี

• โครงการ“ปีใหม่ ไปให้ถึง” โดยมีกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย และขบวนรณรงค์เมาไม่ขับพร้อมแจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

• โครงการมหกรรมมวยโลกรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

• โครงการออกกำลังกายหลังเลิกงาน เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับพนักงานบริษัทฯ


โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• โครงการ “ธันวา..พาพ่อเที่ยวไทยไปกับบขส.” โดยมอบตั๋วโดยสารฟรีให้กับพ่อที่เดินทางพร้อมกับลูก ช่วงเดือนธันวาคม 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีของคนไทย

• โครงการ “บขส.ลดครึ่งราคา พาแม่เที่ยว” โดยลดราคาค่าโดยสารครึ่งราคา จากราคาหน้าตั๋วให้กับแม่และลูกที่เดินทางมาพร้อมกัน ตลอดเดือนสิงหาคม 2553 โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ

• บริษัทฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับกระทรวงคมนาคม และรวบรวมสิ่งของบริจาคจากประชาชน สถานีเดินรถบขส.ทั่วประเทศนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย 

• บริษัทฯจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุ” ขึ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยมีกิจกรรมบริการตัดผม ตรวจวัดความดันโลหิต ฟรี และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ

• บขส.บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกิจกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งการกุศล

• บขส.จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• บขส.จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชนที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

• บขส.สนับสนุนรถโดยสารรับ-ส่งผ้าห่ม เครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสกลนคร
โครงการด้านการศึกษา กีฬาและเยาวชน

• บขส.สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 25,000 บาทในการจัดสร้างห้องสุขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองดี อ.อุ้งผาง จ.ตาก

• บขส.บริจาคอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

• บริษัทฯ สนับสนุนของขวัญวันเด็กประจำปี 2554 ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  ศูนย์เยาวชนเกียกกาย,   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร,  สำนักงานขนส่ง จังหวัดสุรินทร์,  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา เป็นต้น


----------------------------------------------------