ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2553

05-01-2558

(9)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

          บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  ให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วน  ดำเนินกิจการตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (Good Coperate Governance)  โดยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัยเกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส  เพื่อนำพาองค์กรสู่ความมั่นคงและพัฒนาแบบยั่งยืน

          ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ได้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี  2553  จำแนกเป็น

          1. บขส. เพื่อองค์กร  บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในด้านการบริการความปลอดภัย  ดังนี้

                   - โครงการ  “Smile on Tour”  เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่มพนักงานบริการ  เพื่อพัฒนาด้านการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

                   - โครงการ  “ยิ้มละไม ใส่ใจบริการ”  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พนักงานจำหน่ายตั๋ว  พนักงานขับรถ  พนักงานชานชาลา  และพนักงานบริการ  ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

                   - โครงการ  “บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร”  บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ด้านความปลอดภัยพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง  รวมถึงให้บริการยาสามัญประจำบ้าน  อาทิ  ยาดม  ยาแก้เมารถ  ยาแก้ท้องเสีย  แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ

                   - โครงการ  “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย”  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกพนักงานบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน  โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมด้านความปลอดภัย

 

          2. บขส. เพื่อชุมชนและสังคม  บริษัทฯ ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการร่วมรับผิดชอบดูแลชุมชนและสังคม  เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ชาวชุมชน  ดังนี้

                   - โครงการ  “บขส. ทั่วไทยมอบน้ำใจสู่สังคม”  โดยบริษัทฯ มอบผ้าห่มกันหนาว  ทุนการศึกษา  รองเท้านักเรียน  อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์การเรียน  และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  และจ.พะเยา  เมื่อวันที่  18 – 20  กุมภาพันธ์  2553  โดยกิจกรรมนี้มีตัวแทนพนักงานทุกหน่วยงานร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา

                   - โครงการ  “80 ปี ขอทำดีเพื่อสังคม”  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ผู้บริหาร  พนักงาน  ผู้ประกอบการรถร่วม  ประชาชนผู้ใช้บริการรถบริษัทฯ  ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2553

                   - โครงการ  “ร่มเย็น สุขใจ ใต้ร่มพระบารมี”  โดยบริษัทฯ จัดทำร่มกันแดด  จำนวน  999  คัน  เพื่อนำไปมอบให้กับวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  9  วัด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่  60  โดยกิจกรรมนี้มีตัวแทนพนักงานทุกหน่วยงานร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา

                   - บขส. ร่วมกับสภากาชาดไทย   รับบริจาคโลหิต  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  รวม  4  ครั้ง  มีผู้บริหาร  พนักงาน  ผู้ประกอบการรถร่วม  ร้านค้า  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรม

                   - โครงการ  “1 สตางค์ 1 ความดี”  เป็นการหักรายได้จากการจำหน่ายตั๋ว  1  สตางค์  จากตั๋วทุกใบมอบให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ โดยให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกุศล  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2553  มอบให้มูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จำนวนเงิน  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

                   - โครงการ  “บขส. ร่วมสร้างอาคารแห่งฝันเพื่อเด็กด้อยโอกาส”  โดยร่วมบริจาคเงิน  จำนวน  60,000  บาท  ให้กับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว  (ฟอร์เด็ก)  เพื่อสนับสนุนสร้างอาคารแห่งความฝันปันโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์  จ.สมุทรปราการ  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2553

                   - บขส. จัดทำตู้รับบริจาคเงินจากผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป  บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  ชั้น  1  และชั้น  3  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  สายใต้ใหม่  และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ  เพื่อเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัทฯ  อาทิ  โครงการ  “บขส. ทั่วไทย มอบน้ำใจสู่สังคม”  โครงการ  “999 คู่ มอบสู่น้องในท้องถิ่นทุรกันดาร”  ฯลฯ

                   - โครงการ  “บขส. ลดครึ่งราคา พาแม่เที่ยว”  โดยลดค่าโดยสารครึ่งราคาจากราคาหน้าตั๋วให้กับแม่และลูกที่เดินทางมาพร้อมกัน  ตลอดเดือนสิงหาคม  2553  โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ

 

          3. บขส. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นให้พนักงานบริษัทฯ มีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

                   - โครงการสร้างมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ  โดยดำเนินกิจกรรมคุณภาพของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ  เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ  เพื่อพัฒนาการให้บริการเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

                   - โครงการ  “ต่อยอดความคิด ลดวิกฤตโลกร้อน”  เป็นโครงการประกวดโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน  โดยเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนเข้าประกวด  รวม  22  โครงการ  ซึ่งโครงการที่ส่งเข้าประกวดบริษัทฯ จะนำไปต่อยอดพัฒนาระบบการเดินรถและการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

                   - โครงการ  Car Free Day  เป็นโครงการที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตามโครงการรณรงค์วันปลอดยานยนต์ลดคาร์บอนเพื่อมอชอเขียวสะอาด

 

          4. บขส. เพื่อความปลอดภัย  บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย  เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ  ดังนี้

                   - โครงการ  “บขส. ร่วมใจ ปลอดภัยบนท้องถนน”  เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ รณรงค์แจกจ่ายหนังสือคู่มือ  “บขส. ร่วมใจ ปลอดภัยบนท้องถนน”  จำนวน  10,000  เล่ม  ให้กับพนักงานขับรถของบริษัทฯ และรถร่วม  รวมทั้งจัดทำป้ายมาตรฐานติดตั้งก่อนถึงจุดเสี่ยง  500  เมตร  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป้าหมายคือมีข้อมูลจุดเสี่ยงของทุกภาคการเดินรถ  และสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานขับรถให้ระมัดระวังถึงจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ  สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการรักษาชีวิตของผู้ใช้บริการ  โดยนำร่องที่ จ.ปราจีนบุรี  นครราชสีมา  สระบุรี  ชุมพร  และเชียงใหม่

                   - โครงการ  “ดื่มนมทั่วไทย ปลอดภัยทั่วประเทศ”  และกิจกรรม  “บขส. ขนส่งทั่วไทย ปลอดภัยทั่วถึง”  เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  2553  และการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีการเดินทางให้ปลอดภัย  ลดเลิกการดื่มสุราระหว่างการเดินทาง  โดยการแจกสื่อแผ่นพับ  เอกสาร  ของที่ระลึก  และคู่มือการเดินทาง  เมื่อวันที่  28 – 30  ธันวาคม  2553  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)  และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่

                   - โครงการ  “สงกรานต์นี้ปลอดเหล้า ปลอดภัย”  และโครงการ  “สงกรานต์นี้ปลอดภัย ร่วมใจไปให้ถึง”  เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานขับรถของบริษัทฯ  พนักงานขับรถร่วมและประชาชนงดดื่มเหล้าขณะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์

                   - บขส. จัดนิทรรศการ  “ปีแห่งความปลอดภัย  2553  ของกระทรวงคมนาคม”  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2553  โดยมีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้โดยสารสาธารณะ  ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

          5. บขส. เพื่อเยาวชนและกีฬา  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา  วัฒนธรรมให้กับเยาวชนพร้อมกับการจัดกิจรรมพาเยาวชนด้อยโอกาสไปทัศนศึกษา  ดังนี้

                   - โครงการ  “บขส. พาน้องท่องดรีม”  เป็นการจัดกิจกรรมพาเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว  (ฟอร์เด็ก)  ร่วมกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษา  ณ  ท้องฟ้าจำลอง  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2553

                   - บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน  ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

                   - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนรถโดยสารรับ – ส่งนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  6  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  5 – 6  มีนาคม  2553  ณ  จ.สุรินทร์

                   - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนบัตรโดยสารพิเศษให้กับมูลนิธิ  “ร่วมจิตต์ น้อมเกล้า”  เพื่อเดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ

                   - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรม  “จักรยานแรลลี่  9  วัด สุดขอบอารยธรรมล้านนา”  เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมท้องถิ่น  และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง  เป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย