ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2552

05-01-2558

(9)

การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 

          บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยเรื่องดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้เป็นนโยบายขององค์กรและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปของกิจกรรมเพื่อสังคมที่เรียกว่า  “CSR – after – process”  หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ  ควบคู่กับการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอย่างรับผิดชอบ  ไม่ปล่อยปละละเลยหรือจงใจทำให้องค์กรหรือสังคมได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เรียกว่า  “CSR – after – process”  หรือความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างสังคมให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางและกรอบการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)  เป็นผู้ขับเคลื่อนและดูแลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ

          ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  7  ด้าน  ได้แก่

1.       การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

2.       การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.       การสนองแผนนโยบายของผู้ถือหุ้น

4.       การบริหารองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

5.       การเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

6.       การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร

7.       การยกระดับด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และบรรษัทภิบาล

          โดยในแผนปฏิบัติการปี  2552  มีแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับผิดชอบต่อสังคม  8  แผนงานหลักและกิจกรรมโครงการภายใต้แผนงาน  13  โครงการ  ดังนี้

แผนพัฒนาคุณภาพการบริการเดินรถ

·       โครงการปรับปรุงรถโดยสาร

·       โครงการจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง  (ทะเบียน  30)

·       โครงการบริหารคุณภาพและพัฒนาองค์กร

·       โครงการจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิง  NGV  ทดแทนรถโดยสารใช้น้ำมันดีเซล

 

แผนการสร้างศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ

·       โครงการพัฒนาสร้างศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารในประเทศ  ระหว่างประเทศ  และจัดสร้างจุดพักรถ  (Rest Area)

 

แผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารสินทรัพย์สถานีและย่านสถานี

·       โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ

 

แผนการคุ้มครองและป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสาร

·       โครงการคุ้มครองและป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสาร

 

แผนการตลาดเชิงรุกโดยใช้ประชาสัมพันธ์เป็นตัวขับเคลื่อน

·       โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

·       โครงการพัฒนาการตลาดเชิงรุก

 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและการจัดการเดินรถรวมทั้งระบบสารสนเทศสนับสนุนของ       บริษัท  ขนส่ง  จำกัด

·       โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและการจัดการเดินรถรวมทั้งระบบสารสนเทศสนับสนุนของบริษัท  ขนส่ง  จำกัด

 

แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

·       โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ

 

แผนพัฒนาความสามารถบุคลากร

·       โครงการพัฒนาความสามารถบุคลากร

          ส่วนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ออกประกาศเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

          นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  ขนส่ง  จำกัด  มีแนวทาง  คือ

          “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ  โดยให้ความสนับสนุนแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ รวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม  ในปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ มี  “คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  (CSR)”  ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่วางกรอบดำเนินงาน  กำกับดูแล  และประเมินผลการดำเนินงาน  ทำให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างและเป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

          บริษัทฯ ได้ดำเนินตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีคุณธรรม  ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และตระหนักเป็นอย่างดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  โดยได้กำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

·       การออกแบบผลิตภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักรและกระบวนการทำงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

·       การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

·       บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และคำนึงถึงการลดภาวะโลกร้อน  ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

·       การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม  และการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า

 

นโยบายด้านสังคม

          การพัฒนาสังคมเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็งขึ้น  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  การพัฒนาด้านการเรียนรู้  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

·       ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานเพื่อลดปัญหาสังคม

·       ให้การสนับสนุนสังคมและชุมชน  โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

·       ให้การสนับสนุนพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

·       ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

·       จัดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน  รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

·       เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยและการดำเนินการอย่างเป็นธรรม  เพื่อตอบสนองด้านบริการรถโดยสารสาธารณะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

นโยบายด้านการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย

          บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านรถโดยสารสาธารณะ  ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ  บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาความปลอดภัยให้อยู่ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและจดจำให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่จะต้องยึดหลักความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักในการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้

·       ปรับปรุงและตรวจสอบประสิทธิภาพรถโดยสารให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ

·       ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด

·       กำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการด้านรถโดยสารสาธารณะ

·       ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภัย

·       ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว

 

การส่งเสริมให้องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)

          คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ     บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  (CSR)  โดยทำหน้าที่

1.       กำหนดนโยบายกลยุทธ์  เป้าหมาย  และแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน  มีคุณภาพ  และสอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.       มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ชุมชน  ลูกค้า  และประชาชนทั่วไปในกิจกรรมและแผนงาน / โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  (CSR)

3.       ให้คณะอนุกรรมการฯ ติดตามการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  (CSR)  อย่างสม่ำเสมอทั้งปี  แล้วรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

4.       กำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้าน CSRประจำปีได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต  (Output)  หรือเป้าหมายของแผนการดำเนินงานด้าน CSRประจำปี  ผลลัพธ์  (Outcome)  หรือผลกระทบ  (Impact)  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

          คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้าน CSRได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)  และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2552  พร้อมได้จัดทำนโยบายกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)  ของบริษัทฯ  และจัดกลุ่มกิจกรรมและการดำเนินงานด้าน CSRที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน CSRให้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป  เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรม CSRให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด  ซึ่งได้มีการประชุมเชิงสัมมนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (CG)  และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)  จำนวน  2  ครั้ง  คือ  ครั้งที่  1  อบรมให้กับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ  รวมประมาณ  100  คน  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2552  และครั้งที่  2  อบรมให้กับหัวหน้างานในส่วนกลาง  ผู้บริหารระดับสูง  และกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2552  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมรังสิต  นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  อาทิ  โครงการ  “999 คู่ มอบสู่น้องในท้องถิ่นทุรกันดาร”  และโครงการ  “บขส. 80 ปี กับความดีที่ยั่งยืน”  ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ชุมชนที่สมุทรปราการ  และสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายบริษัทฯ ให้จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะกำหนดไว้ในแผนงานปี  2553  และปี  2554  อย่างต่อเนื่อง  คือโครงการ  “บขส. ร่วมใจ ปลอดภัยบนท้องถนน”  และโครงการประกวดผลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานีขนส่ง  เช่น  ขยะ  มลพิษ  ควันรถ  เป็นต้น  โดยเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ 

 

กิจกรรมเพื่อสังคม

·       โครงการค่ายเยาวชนนักเดินทาง  ระหว่างวันที่  28 – 31  ตุลาคม  2551  เป็นการนำนักเรียนจาก  จ.อุบลราชธานี  มาทัศนศึกษาและเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมรังสิต

·       โครงการ  “1 สต. 1 ความดี”  เป็นการหักรายได้จากการจำหน่ายตั๋ว  1  สตางค์  จากตั๋วทุกใบ  มอบให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ  โดยให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถ บขส. มีส่วนร่วมในการกุศล  ซึ่งเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2551  มอบให้มูลนิธิขาเทียม  เป็นเงิน  120,000  บาท

·       บขส. ร่วมโครงการกับ  NBT  ร่วมใจต้านภัยหนาว  มอบผ้าห่ม  500  ผืน  ให้กับผู้ประสบภัยหนาวใน  5  อำเภอ  จ.น่าน  ระหว่างวันที่  20 – 23  พฤศจิกายน  2551

·       บขส. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานต่างๆ  เช่น  กรุงเทพมหานคร   สภาผู้แทนราษฎร์  โรงเรียนต่างๆ  สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ  เป็นต้น

·       บขส. ร่วมกับสภากาชาดไทย  รับบริจาคโลหิต  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  (จตุจักร)      รวม  3  ครั้ง  มีผู้บริหาร  พนักงาน  ผู้ประกอบการรถร่วม  ร้านค้า  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรม

·       โครงการ  “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจโลกร้อน”  เป็นโครงการที่ บขส. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  5  จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์  วันที่  9  เมษายน  2552  มีผู้บริหาร  ผู้ใช้บริการ  ดารา  เข้าร่วมงานจำนวนมาก

·       โครงการ  “999 คู่ มอบสู่น้องในท้องถิ่นทุรกันดาร”  โดย บขส. มอบรองเท้า  อุปกรณ์กีฬา  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  และเขต  2  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2552  กิจกรรมนี้มีพนักงานทุกหน่วยร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะจิตอาสารวมประมาณ  40  คน

·       โครงการ  “บขส. 80 ปี กับความดีที่ยั่งยืน”  เป็นการปลูกป่าชายเลนที่สถานตากอากาศบางปู  สมุทรปราการ  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2552  มีพนักงานบริษัทฯ และรถร่วม  หน่วยงานในสังกัด  สถาบันการศึกษา  และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  600  คน

·       บขส. ให้การสนับสนุนชมรมแบดมินตัน  จ.นนทบุรี  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  38  (ตรังเกมส์)  ระหว่างวันที่  8 – 19  กันยายน  2552

·       บขส. จัดทำโครงการสถานีขนส่งปลอดบุหรี่  ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุขและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เริ่มในปี  2552  ต่อเนื่องไปปี  2553  โดยใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  (จตุจักร)  และสถานีเดินรถสุพรรณบุรี  นำร่อง

 

          การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)  ได้ทำอย่างต่อเนื่องและถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพา บริษัทฯ ให้มีความยั่งยืน  และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้