ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

พนักงานบริการ

02-02-2561

(11)

วันที่ 09 มกราคม 2561  
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านบริการ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.206/2560 ได้ดำเนินการทบทวนมาตรฐานการบริการของพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการ เพื่อจัดทำคู่มือการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการ ฉบับปรับปรุง ปี 2561
 2 15I9H7     61(3)

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2553  
ด้วยพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร เป็นการตอบสนองนโยบายบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและสร้างภาพลักษณ์ ตลอดจนชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทฯ สมควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏเป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงานผู้อื่นต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
1. นายละ สมมุติ, นายวัชราชัย แย้มสรวล พนักงานขับรถ เก็บโทรศัพท์มือถือคืนผู้โดยสาร
2. นางสาวสุพัตรา มณีโชติ พนักงานต้อนรับ เก็บโทรศัพท์มือถือคืนผู้โดยสาร
3. นายวีระ จันทร พนักงานขับรถ เก็บคอมพิวเตอร์พกพาคืนผู้โดยสาร
4. นายผดุง บุญมาก, นายภชรพล อักษร พนักงานขับรถ เก็บโทรศัพท์มือถือคืนผู้โดยสาร
5. นายราเชน บุญวัดหงส์, นายรัฐกานต์ มีเติม พนักงานขับรถ นางสาวทิพาณี ไกรทอง พนักงานต้อนรับ ปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่บริการต่อผู้โดยสารด้วยมารยาทและอัธยาศัยเป็นอย่างดี

 

วันที่ 19 มีนาคม 2552  
ได้รับรายงานจากนายสถานีเดินรถแม่สายว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 นางสาวพัชรี คงสอน รหัส ประจำตัว 2 – 04268 พนักงานต้อนรับประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข ม.4 ก / 957 – 678 เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สาย งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของนายธีราอร นิตยะ ผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถคันดังกล่าวและได้ส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2552

 

วันที่ 20 เมษายน 2552  
ได้รับรายงานจากนายสถานีเดินรถเชียงรายว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 นางสาวสุมนต์ทิพย์ ใจประสงค์ รหัส ประจำตัว 2 – 03973 พนักงานต้อนรับประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข 3 – 721 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงแสน งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บกระเป๋าซึ่งในกระเป๋ามีเงินจำนวน 10,000 บาท, กล้องถ่ายรูป และเอกสาร ของนางสาวพิศสุนันท์ กาญจนะภาโส ผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถคันดังกล่าว และได้ส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2552

 

วันที่ 09 เมษายน 2552  
ได้ รับหนังสือจาก จ่าสิบตำรวจธนาผล ภัทรธนบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารว่า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552 นางสาวนันท์หทัย ขาวงาม หลานสาว ได้ซื้อตั๋วโดยสารของบริษัทฯ สายกรุงเทพฯ – มุกดาหาร เป็นรถ ม.1 ก เที่ยวเวลา 21.30 น. แต่เมื่อถึงเวลาดังกล่าวไม่มีรถออกตามเวลาที่กำหนดในตั๋ว และได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก นางวิชุดา มณีสะอาด เจ้าหน้าที่คุ้มครองระดับ 6 งานคุ้มครองผู้โดยสาร กองคุ้มครองผู้โดยสาร จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาลุล่วงไปด้วยดี ต่อมาจ่าสิบตำรวจธนาผล ภัทรธนบูรณ์ ได้ทำหนังสือชมเชยมายังบริษัทฯ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2552

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2552  
ได้รับรายงานจาก นางแสงโฉม นิลคำ ผู้โดยสารว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 นางจุรีรัตน์ นิลจง รหัสประจำตัว 4 – 06318 พนักงานต้อนรับ ประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข 909 – 702 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของตนที่ทำหล่นไว้บนรถคันดังกล่าว และได้นำคืนตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552