ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

สมนาคุณผู้โดยสารเดินทางสิบเที่ยวฟรีหนึ่งเที่ยว

02-07-2558

           บริษัทขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรมสมนาคุณผู้โดยสารที่ใช้บริการเฉพาะรถของบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ประเภทมาตรฐาน 1 (ก) วี.ไอ.พี. 24 ที่นั่ง รถปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 1 (ข) 40 ที่นั่ง และมาตรฐาน 1 (พ) 32 ที่นั่ง ทุกเส้นทางทั่วประเทศ โดยสะสมเดินทาง จำนวน 10 ใบ สามารถนำมาแลกเป็นตั๋วอภินันทนาการได้จำนวน 1 ใบ ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่ต้องนำบัตรรับประทานอาหารมาแสดง) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     1. ต้องเป็นของผู้โดยสารชื่อเดียวกัน
     2. ต้องเป็นตั๋วโดยสารในเส้นทางเดียวกัน
     3. ต้องเป็นรถมาตรฐานเดียวกัน
     4. ต้องเป็นตั๋วราคาเดียวกัน

         สำหรับตั๋วอภินันทนาการที่ให้กับผู้โดยสารไปแล้วนั้น จะทำการประทับตรายางคำว่า "ตั๋วอภินันทนาการ" โดยตั๋วอภินันทนาการดังกล่าว ไม่สามารถนำกลับมาสะสมเพื่อแลกเป็นตั๋วอภินันทนาการใหม
่ได้

หมายเหตุ : ตั๋วที่นำมาใช้ในการแลกต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว