ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจาก บขส.

02-07-2558

 

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

การลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่แม่ชี     

แม่ชีที่ถือหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรม พร้อมบัตรประชาชน ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา ไม่ค่าธรรมเนียม

การลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่คนพิการ

 คนพิการทุกประเภท ได้แก่  คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์  หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด  ๒  และหมวด  ๓  ลดหย่อนเฉพาะค่าโดยสารครึ่งราคา  ไม่รวมค่าธรรมเนียม

             การลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ             

       ลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 50 ของราคาค่าโดยสาร (ลดเฉพาะค่าโดยสารไม่ลดค่าธรรมเนียม) ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เฉพาะรถโดยสารของบริษัทขนส่ง จำกัด เท่านั้น โดยให้ผู้สูงอายุแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว

  บุคคลต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร

   1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้น ม.3 ลงมา เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3 โดยซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ ไป 1 เที่ยวและกลับ 1 เที่ยวต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน

   2
. นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัวเสียค่าโดยสาร 2 ใน 3 โดยซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 หรือ 52 แล้วแต่กรณี ใช้โดยสารไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยวต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน

   3. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบเสียค่าโดยสาร 1 ใน 3

   4. ผู้ซื้อตั๋วไปกลับภายใน 7 วัน ใช้เฉพาะการโดยสารระยะไกล ซึ่งค่าโดยสารเที่ยวเดียวไม่ต่ำกว่า 5 บาท ลดค่าโดยสารให้ร้อยละ 10 ของค่าโดยสารเต็มราคา เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

   5. ผู้ซื้อบัตรเดือนลดราคาค่าโดยสารให้ร้อยละ 20 ของค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

   6. พระภิกษุ สามเณร และเด็ก ที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม. เสียค่าโดยสารครึ่งราคา

   7. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตามบอด เสียค่าโดยสารครึ่งราคา

   8. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่า มีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสารประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ประกอบด้วย
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 สำหรับผู้ถือบัตรและสมุดคู่มือต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาเฉพาะการโดยสารรถโดยสารประจำทาง ของ บขส. และรถร่วมบริการเท่านั้น
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
     - ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสนามกรณี ไปทำการรบในงานพระราชสงคราม ในทวีปยุโรปกรณีพิพาทกับอินโดจีนกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลีและกรณีสงครามเวียดนาม
     - ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1

   9. พนักงานของผู้ประกอบการขนส่งโดยแสดงบัตรประจำตัว เสียค่าโดยสารครึ่งราคา

 

 บุคคลต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

   1. ผู้ตรวจการ
   2. ผู้ถือบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการขนส่ง