ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ทำเนียบรายชื่อเบอร์โทรศัพท์

22-10-2558

(9)

คณะผู้บริหารระดับสูง

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 0 2936 2773-4 927
ที่ปรึกษาพิเศษ 0 2936 2873 910
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร 0 2936 1979 913
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร 0 2936 2949 822
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ 0 2936 0319 220
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ 0 2936 2951 914
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ 0 2936 2770 903
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร 0 2936 0704 336
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร 0 2936 2952 823
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ 0 2936 0654 222
ผู้ช่วยผู้กรรมการจัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ 0 2936 3667 246
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ 0 2936 4520 720
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ 0 2901 2332 101
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน 0 2537 9139 424

 

สำนักตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 0 2936 1074 551
หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 1 0 2936 1073 523
หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 2 0 2936 1073 552
หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 3 0 2936 1073 554
หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 4 0 2936 1073 536
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 1073 555

 

สำนักอำนวยการ

กองบริหารกลาง

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง 0 2936 1159 707,907
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณกลาง 0 2936 1159 707,907
หัวหน้างานประชุม 0 2936 2962 901
หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการที่ดี 0 2936 2962 243
หัวหน้างานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 0 2537 9210 240

 

สำนักอำนวยการ

กองประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ 0 2936 2996 912
หัวหน้างานบริการข้อมูลและเผยแพร่ 0 2537 0288 321
หัวหน้างานสื่อประชาสัมพันธ์ 0 2936 2996 908
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษและสื่อมวลชน 0 2936 2996 908

 

สำนักอำนวยการ

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 0 2936 2836 811
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง 0 2537 8848 809
หัวหน้างานควบคุมภายใน 0 2537 8848 810
งานตรวจการพิเศษ    
หัวหน้างานตรวจการพิเศษ    

 

ฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองประจำฝ่ายบริหาร 0 2936 2837 910
หัวหน้างานประจำฝ่ายบริหาร 0 2936 2890 911

 

ฝ่ายบริหาร

กองระบบและประมวลผลบัญชี

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี 0 2936 1215 454
หัวหน้างานประมวลผลบัญชี 0 2936 1215 402
หัวหน้างานระบบบัญชีและภาษีอากร 0 2936 1215 403
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 1215 450

 

ฝ่ายบริหาร

กองพัสดุ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองพัสดุ 0 2936 1975 417
หัวหน้างานจัดหา 0 2936 2784 420
หัวหน้างานคลังพัสดุ 0 2936 2784 419
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2784 419

 

ฝ่ายบริหาร

กองบัญชีและการเงิน

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน 0 2936 1983 510
หัวหน้างานรับ-จ่าย 0 29362964 515
หัวหน้างานเจ้าหนี้ใบสำคัญ   509
หัวหน้างานบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน 0 2936 2326 505
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2326 504

 

ฝ่ายบริหาร

กองงบประมาณ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ 0 2936 2787 830
หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ 0 2936 2787 825
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ 0 2936 2787 826
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2787 827

 

ฝ่ายบริหาร

กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 0 2936 2831 916
หัวหน้างานสารสนเทศธุรกิจ 0 2936 2831 918
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 0 2936 2831 218
หัวหน้างานกลยุทธ์และแผนงาน 0 2936 2831 919
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2831 917

 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองประจำฝ่ายพัฒนาองค์กร 0 2936 2947 701
หัวหน้างานประจำฝ่ายพัฒนาองค์กร 0 2936 2965 821

 

ฝ่ายบริหาร

กองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0 2901 2350  
หัวหน้างานแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0 2901 2349  
หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนา 0 2901 2346  
หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 0 29012345  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2901 2350  

 

ฝ่ายบริหาร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2936 1152 820
หัวหน้างานประเมินผลทรัพยากรบุคคล 0 2936 1152 241
หัวหน้างานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0 2936 1880 817
หัวหน้างานวินัย 0 2936 1152 709
หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์ 0 2936 1152 242
หัวหน้างานจัดหาทรัพยากรบุคคล 0 2936 1152 341
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 1152 816

 

ฝ่ายบริหาร

กองการแพทย์

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 0 2936 2785 409
หัวหน้างานเภสัชกรรม 0 2936 2785 449
หัวหน้างานการพยาบาลและปฏิบัติการ 0 2936 2785 408
หัวหน้างานเสริมสร้างสุขภาพ 0 2936 2785 709
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2785 407

 

ฝ่ายบริหาร

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2936 2832 920
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ 0 2936 3278 925
หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศ 0 2936 3278 923
หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 0 2936 3278 923
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 3278 921

 

ฝ่ายบริหาร

กองกฎหมาย

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 0 2936 2783 522
หัวหน้างานคดี 0 2537 0294 533
หัวหน้างานบังคับคดี 0 2936 0652 511
หัวหน้างานนิติการ 0 2936 2783 501
หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน 0 2936 2783 507
หัวหน้างานอุบัติเหตุ   508
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2783 535

 

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองประจำฝ่ายบริหารการเดินรถ 0 2936 2961 803
หัวหน้างานประจำฝ่ายบริหารการเดินรถ 0 2936 2961 803

 

ฝ่ายบริหาร

กองกิจการเดินรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองกิจการเดินรถ 0 2936 2783 522
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการเดินรถ   305
หัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถจตุจักร 0 2936 2236 322
หัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถเอกมัย 0 2391 0063 501
หัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถสายใต้ 0 2422 4410 507
หัวหน้างานสถิติและข้อมูลเดินรถ 0 2537 0297 215
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 4918 338

 

ฝ่ายบริหาร

กองกิจการสถานีขนส่ง

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง 0 2936 2895 234
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง 0 2936 2895 443
หัวหน้างานบริการสาธารณูปโภค 0 2936 2896 315
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 0 2537 9037 437
หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 0 2936 3461 612
หัวหน้างานบริหารอสังหาริมทรัพย์ 0 2537 8331 348
หัวหน้างานรักษาความสะอาดและปลอดภัย   244
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 2895 235

 

ฝ่ายบริหาร

กองจัดการเดินรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองจัดการเดินรถ 0 2936 3672 217
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการเดินรถ 0 2936 3672 538
หัวหน้างานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 0 2936 2835 221
หัวหน้างานสัญญารถร่วม 0 2936 2771 550
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการขนส่ง 0 2537 0290 346
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 3672 217

 

ฝ่ายบริหาร

กองคุ้มครองผู้โดยสาร

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้โดยสาร   0 2537 8443 702
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้โดยสาร 0 2936 2834 702, 650
หัวหน้างานคุ้มครองผู้โดยสาร   824
หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสาร 0 2936 2834 223
หัวหน้างานตรวจการ   824
หัวหน้างานบริหารทั่วไป   224

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

กองสนับสนุนการเดินรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการเดินรถ 0 2936 2963 526
หัวหน้างานบริการเชื้อเพลิง 0 2936 1928 532
หัวหน้างานสื่อสารและควบคุมการเดินรถ 0 2936 2963 526
หัวหน้างานบริการการเดินรถ 0 2936 1897 212
หัวหน้างานตรวจการเดินรถบริษัทฯ 0 2936 2105 226

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

กองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ 0 2537 9068 340
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ   532
หัวหน้างานจัดการเดินรถระหว่างประเทศ 0 2936 0703 915
หัวหน้างานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 0 2537 8480 245
หัวหน้างานบริหารรถโดยสารไม่ประจำทาง 0 2537 9053 318
หัวหน้างานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์      
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2537 9068 340

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ 0 2936 3671 540
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ 0 2936 3669 539
หัวหน้างานเดินรถภาคเหนือ 0 2936 3670 310
หัวหน้างานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 0 2936 3674 607
หัวหน้างานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2 0 2936 3674 606
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 0 2537 8243 530
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 3678 542

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 0 2936 0690 413
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 0 2936 0690 410
หัวหน้างานเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 0 2936 0691 412
หัวหน้างานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 0 2936 0693 211
หัวหน้างานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2 0 2936 0692 214
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 0 2936 0668 425
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2936 0690 416

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ 0 2422 4433  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ 0 2422 4433  
หัวหน้างานเดินรถภาคใต้ 0 2422 4435  
หัวหน้างานควบคุมและเดินรถภาคกลาง 0 2936 2245  
หัวหน้างานควบคุมรถปรับอากาศ  0 2422 4437  
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 0 2422 4436  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2422 4439  

 

สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองประจำสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ 0 2901 2339 137
ผู้อำนวยการกองประจำสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ 0 2901 2339 125

 

สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ 0 2901 2331 125
หัวหน้างานจัดหาอะไหล่ 0 2901 2333 123
หัวหน้างานคลังอะไหล่   0 2901 2342 115
หัวหน้างานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 0 29012339 137
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 0 2901 2348 113
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2901 2331 125

 

สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

กองตรวจสภาพรถ

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองตรวจสภาพรถ   0 2901 2344 138
หัวหน้างานตรวจสภาพรถ 0 2901 2338 116
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2901 2338 116

 

สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

กองซ่อมบำรุง

หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง 0 2901 2340 105
หัวหน้างานเครื่องยนต์และเครื่องมือกล   0 2901 2343 107
หัวหน้างานตัวถังและเครื่องปรับอากาศ 0 2901 2337 106
หัวหน้างานปรนนิบัติบำรุงและซ่อมย่อย

0 2936 3676

129
หัวหน้างานเครื่องล่างและยาง 0 2901 2336 117
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0 2901 2340 129